ابزار برقی هیرو

چکش

900 وات

HE-9810

چکش تخریب

6718

مشخصات