ابزار برقی هیرو

بتن کن

800 وات

HE-9026

چهار شیار26 میلیمتر

6718

مشخصات