ابزار برقی هیرو

فرز

1200وات

HE-5901

فارسی بر

6718

مشخصات