ابزار برقی هیرو

نجاری

1800 وات

HE-5903

فارسی بر

6718

مشخصات