ابزار برقی هیرو

فرز

1350وات

HE-5811

مرمر بر

6718

مشخصات