ابزار برقی هیرو

شیار زن

1600وات

HE-5815

شیارزن دو تیغ

6718

مشخصات