ابزار برقی هیرو

نجاری

1800وات

HE-5904

فارسی بر کشویی لیزردار

6718

مشخصات