ابزار برقی هیرو

کارواش

بار165

HE-1502

کارواش

6718

مشخصات