ابزار برقی هیرو

چکش

30کیلویی

HE-9070

چکش تخریب

6718

مشخصات