ابزار برقی هیرو

ابزاربادی

سری

HE

شیلنگ باد فنری

6718

مشخصات