ابزار برقی هیرو

چکش

1500w

HE-9064

چکش تخریب

6718

مشخصات