ابزار برقی هیرو

نجاری

منگنه کوب

HE-4816

منگنه کوب بادی

6718

مشخصات